(dále je „klubu“)

I. STANDARDNÍ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

 1. PŘÍCHOD NA STŘELNICI

Příchod na střelnici začíná vstupem do „Bezpečného prostoru“ (v určeném prostoru), který slouží k uvedení zbraně do stavu, v jakém ji chce zákazník na střelnici mít z hlediska bezpečnosti.

 1. a) Skryté nošení zbraně
 • zbraň musí být skryta v pouzdře pod oděvem dle majitele zbraně;
 • zbraň může být skryta v přepravním pouzdře nebo zavazadle;
 • zbraň může být skryta v originálním nebo jiném příručním zavazadle k přenášení zbraní (kufříky, ledvinky, atd.);
 • náboje k takto nošeným zbraním mohou být u zbraně, v dalších zásobnících a v rychlonabíječích válce revolveru nebo v originálním a jiném balení nábojů;
 • z bezpečnostních důvodů a pro případ kontroly legálního držení zbraně na střelnici, je nutné mít prázdnou nábojovou komoru pistole (zásobník mimo zbraň), válce revolveru a nábojovou schránku pušky.
 1. b) Viditelné nošení zbraně
 • Zbraň může být v prostoru i mimo střelecké stanoviště nošena viditelně za splnění těchto podmínek:
  • krátká zbraň musí být výhradně v opaskovém nebo podpažním pouzdře;
  • zbraň nesmí být nabita nábojem v nábojové komoře (pistole, revolver, puška);
  • zbraň musí být bez zásobníku (pistole, puška) a bez nábojů ve válci revolveru;
  • zásobníky a rychlonabíječe mohou obsahovat náboje, ale jsou mimo zbraň.
 1. c) Obecné zásady manipulace se zbraní
 • se zbraní manipulujeme jenom na místě k tomu určeném;
 • manipulujeme-li se zbraní, prst určený ke zmáčknutí spouště držíme zásadně úplně mimo spoušť;
 • při manipulaci směřuje hlaveň zbraně zásadně do prostoru terčů střelnice;
 • mimo střelnici směřuje hlaveň do relativně bezpečného prostoru (mimo lidi a tak, aby následkem případného výstřelu došlo k co nejmenším škodám na majetku);
 • dbáme na to, aby se nám při manipulaci se zbraní nedostaly části těla před hlaveň (prsty při nabíjení, atd.).

 

 1. ČINNOST SE ZBRANÍ MIMO STŘELECKÉ STANOVIŠTĚ

Ve společných a veřejnosti přístupných prostorách střelnice (společenské místnosti, toalety, parkoviště, okop, střeliště, venkovní plochy střelnice) je možné manipulovat se zbraní jenom v „Bezpečném prostoru“  (v určeném prostoru). Výjimečně může povolit jiný prostor k manipulaci se zbraní Správce střelnice. Střelivo je možné kontrolovat, plnit do zásobníků a rychlo nabíječů nebo je jinak bezpečně ukládat, v žádném případě je však nedávat do zbraně.

 1. KRITICKÉ PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI

Za kritické porušení bezpečnosti se považuje nezpůsobilost k manipulaci, nebezpečná komunikace a nebezpečná manipulace či střelba.

3.1. Nezpůsobilost k manipulací se zbraněmi nebo ke střelbě

 • zřetelné ovlivnění alkoholem nebo jinými látkami;
 • zřejmé nezvládnutí koordinace těla (rovnováha, ovládání rukou, atd.) z jiných důvodů;
 • evidentní narušení sebeovládání (sebeovládání)

3.2. Nebezpečná komunikace

 • slovní nebo gesty vedené projevy násilí směrem k lidem přítomným v prostorách „klubu“ ;
 • tyto projevy vedené k sobě samému;
 • výše uvedené projevy k majetku přítomných osob nebo k majetku „klubu“.

3.3. Nebezpečná manipulace se zbraní a se střelivem

 • míření na osoby i nenabitou zbraní;
 • manipulace se zbraní a střelivem, kde je to zakázáno;
 • ohrožování sebe nebo jiných osob nebezpečnou manipulací se zbraní na střelnicích.

3.4. Nebezpečná střelba

 • výstřel jinam, než do prostoru terčů;
 • úmyslné poškozování zařízení střelnice střelbou;
 • výstřel v jiném prostoru, než je určeno provozním řádem střelnice.

II. ORGANIZACE STŘELBY

 1. Obecné podmínky pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci

Střeleckých a dalších služeb „klubu“ může využít každý zájemce za splnění následujících podmínek:

 • zákazník (je-li držitelem zbraně) uvede v bezpečném prostoru svoji zbraň do jedné z výše uvedených variant držení a nošení zbraně (viz. kapitola I. bod 1., část a-b);
 • zájemce o střelbu stvrzuje svým podpisem v „Knize návštěv“ střelnice svoje seznámení s tímto předpisem a s jeho dodržováním, včetně akceptování bezpečnostního kamerového systému a ceníku „klubu“;
 • Zájemce o střelbu se prokáže platným dokladem (zbrojní průkaz nebo občanský průkaz, pas);
 • majitel zbraně podléhající registraci se vždy prokáže platným Zbrojním Průkazem a na požádání předloží průkaz zbraně ke každé přinesené zbrani;
 • děti od 10 do 15 let mohou na střelnici střílet, pokud jsou doprovázeny členem rodiny starším 18 let, který se prokáže jedním z výše uvedených dokladů;
 • zájemce o střelbu, který nevlastní zbrojní průkaz, využije vždy služeb instruktora střelby „klubu“ nebo jiného občana splňujícího podmínky dle zákona (zákon o zbraních a střelivu v platném znění – dále jen zákon);
 • instruktor seznámí zájemce o střelbu s hlavními pravidly bezpečnosti, prakticky mu předvede aktuální zásady střelby a dbá na bezpečné používání zbraně i střeliva, včetně bezpečné manipulace se zbraní
 • ze zapůjčených zbraní je možné střílet pouze originálním a správcem střelnice (správce střelnice ze zákona) dodaným střelivem;
 • zásady střelby na střelnici jsou uvedeny v kapitole II. bodu 2.;
 • platba za služby se realizuje bezprostředně po střelbě (využití služeb);
 • důvodem pro ukončení střelby či pobytu v prostorách klubu je kritické porušení bezpečnosti se zbraní, dále odmítnutí respektovat nebo i přes upozornění správce střelnice a funkcionářů klubu, nerespektování provozního řádu;
 1. Hlavní zásady střelby na střelnici
 • Veškeré činnosti na střelnici provádět v souladu s Provozním řádem (příprava zbraně, evidence, atd.);
 • informovat se na případné aktuální změny ceníku, provozního řádu a na akce;
 • půjčit si zbraň (nemá-li vlastní) nebo ochranné střelecké pomůcky, atd.;
 • osobní věci (např. zavazadla, bunda, atd.) si může odložit ve společenské místnosti nebo na stůl s terči;
 • informovat se na způsob ovládání terčů a využití dalšího materiálu (přelepky, fix, opora);
 • se zbraní se manipuluje výhradně na střeleckém stanovišti nebo „Bezpečném prostoru“
 • střelecké stanoviště mohou využívat maximálně 2 lidé, přičemž střílet může jenom jeden z nich, další je v této chvíli mimo střelecké stanoviště tak, aby střílejícího nerušil;
 • na střeleckém stanovišti se vede střelba převážně ve stoje, z jedné nebo oběma rukama, zpravidla s využitím pultu k odložení zbraně, dále s povinným použitím chráničů sluchu a případně s ochrannými brýlemi;
 • střelba ve stoje s tasením zbraně z pouzdra je možná po jejím schválení instruktorem nebo správcem střelnice, tento způsob střelby může praktikovat jen držitel Zbrojního Průkazu
 • střelba ve stoje s tasením zbraně z pouzdra je možná jenom, jde-li o pouzdro opaskové a zbraň je v tomto pouzdře umístěna na straně „střílející ruky“;
 • přenášet zbraň z jednoho stanoviště do druhého je možné jedině po schválení instruktorem střelby nebo správcem střelnice;
 • zbraň se přenáší do jiného stanoviště zásadně vybitá (s prázdnou nábojovou komorou, bez zásobníku a s otevřeným závěrem - válcem), za zvýšené pozornosti na směr hlavně;
 • při jakékoliv manipulaci ve střeleckém stanovišti musí střílející, za dodržení dalších bezpečnostních činností, dbát vždy na směr hlavně k terčům;
 • po ukončení střelby je nutné na střeleckém stanovišti zkontrolovat zda je zbraň vybitá, (s prázdnou nábojovou komorou, bez zásobníku a s otevřeným závěrem - válcem), při odnášní zbraně je třeba dbát zvýšené pozornosti na směr hlavně;
 • střílející zákazník sám odpovídá za bezpečnou manipulaci se zbraní;
 • po ukončení střelby zanechá zákazník zapůjčenou zbraň (nenabitou, hlavní k terči, závěr otevřen, bez zásobníku) a zbylé střelivo (ne v zásobnících, volně nebo ve standardní krabičce) na střeleckém stanovišti;
 • zapůjčené zbraně a nespotřebované střelivo odnese ze stanoviště instruktor střelby nebo správce střelnice;
 • mimo střelnici je zbraň přenášena skrytě nebo viditelně, viz. 1. a), b). (vlastní zbraň zákazníka – držitele Zbrojního Průkazu);
 • po ukončení střelby zákazník uhradí částku za využité služby;
 • při odchodu ze společenské místnosti si může držitel Zbrojního Průkazu a zbraně upravit v bezpečném prostoru zbraň do stavu v jakém ji chce dále držet nebo nosit.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ K BEZPEČNOSTI U ZBRANÍ

1. Tři hlavní podmínky výstřelu

 • zbraň musí být nabita (zpravidla nábojem)
 • musí být natažen bicí mechanizmus (nebo je to součástí zmáčknutí spouště)
 • člověk musí zmáčknout spoušť (jde o rozhodující podmínku výstřelu)

2. Tři hlavní důvody nechtěného výstřelu

 • nebezpečná manipulace se zbraní (prst na spoušti, míření na lidi, atd.)
 • nebezpečná úprava zbraně (konstrukčních bezpečnostních prvků, aj.)
 • neznalost funkce nebo konstrukce zbraně (např. manipulace, technický stav, aj.)

3. Tři hlavní zásady bezpečnosti

 • prst mimo spoušť (je to nejúčinnější pojistka)
 • hlavní mířit do „bezpečného“ prostoru (výstřelem by vznikla nejmenší škoda)
 • nedostat část těla před ústi hlavně (např. při nabíjení, přesunu, atd.)

4. Tři hlavní mýty o zbraních

 • zbraně zraňují a zabíjejí (ne zbraně, ale lidé)
 • zbraň sama střílí kdy chce (viz. 3 podmínky výstřelu)
 • zbraň vystřelí při pádu nebo při čištění (konstrukční prvky to neumožňují)